ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

VDO XAU/USD Jun 2023

29-6-2023

เมื่อวาน ราคาแก่วงตัวลงมาแล้วเด้งขึ้น คาดว่าราคาน่าจะลงต่อ กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะลงได้อีก H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะลงต่อ H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะพักตัว สรุป คาดว่าราคาน่าจะลงเพิ่มได้อีก

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

27-6-2023

เมื่อวาน ราคาแก่วงตัวขึ้นลงแคบๆ คาดว่าราคาน่าจะพักตัว กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะพักตัวขึ้น H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะพักตัวขึ้นเพื่อลงต่อ H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะพักตัว สรุป คาดว่าราคาน่าจะพักตัวออกข้าง

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

22-6-2023

เมื่อวาน ราคาค่อยๆ ไหลลง แล้วเด้งขึ้น คาดว่าราคาน่าจะพักตัวขึ้น กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะพักตัวขึ้น H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะพักตัวขึ้นเพื่อลงต่อ H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะขึ้นเพิ่ม สรุป คาดว่าราคาน่าจะพักตัวขึ้นในตลาดขาลง

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

20-6-2023

เมื่อวาน ราคาค่อยๆ ไหลลง คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะพักตัว H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะพักตัว H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะลงเพิ่ม สรุป คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ดาวน์

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

19-6-2023

เมื่อวันศุกร์ ราคาวิ่งขึ้น ก่อนจะย้อนลงมาที่เดิม คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะพักตัว H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ สรุป คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ออกข้าง

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

16-6-2023

เมื่อวาน ราคาวิ่งลง ก่อนจะย้อนขึ้นไป คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์วงกว้าง กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์วงกว้าง H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะขึ้นเพิ่ม สรุป คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

15-6-2023

เมื่อวาน ราคาวิ่งขึ้นไป ก่อนจะย้อนลงมา คาดว่าราคาน่าจะลงต่อ กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะลงได้อีก H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์วงกว้าง H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์วงกว้าง สรุป คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ดาวน์

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

14-6-2023

เมื่อวาน ราคาวิ่งลงทั้งวัน คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์วงกว้าง กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะลงได้ H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะขึ้นได้ H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะลงเพิ่ม สรุป คาดว่าราคาน่าจะลงเพิ่ม

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

13-6-2023

เมื่อวาน ราคาวิ่งขึ้นลงทั้งวัน คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ออกข้าง H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ H1 STOในระยะใกล้คาดว่าน่าจะเป็นไซต์เวย์ สรุป คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ออกข้าง

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

12-6-2023

เมื่อวันศุกร์ ราคาค่อยๆ วิ่งลงทั้งวัน คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะลงเพิ่ม สรุป คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ออกข้าง

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

9-6-2023

เมื่อวาน ราคาวิ่งขึ้นต่อเนื่องทั้งวัน คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะมีความลังเล H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์ H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะขึ้นเพิ่ม สรุป คาดว่าราคาน่าจะเป็นไซต์เวย์วงกว้าง

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

8-6-2023

เมื่อวาน ราคาวิ่งขึ้นไปเล็กน้อยแล้ววิ่งลง คาดว่าราคาน่าจะลงต่อ กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะลงต่อ H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะลงได้อีก H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะลงเพิ่ม สรุป คาดว่าราคาน่าจะลงต่อได้อีก

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

7-6-2023

เมื่อวาน ราคาแกว่งตัวออกข้าง คาดว่าน่าจะเป็นไซต์เวย์วงกว้าง กราฟ Dayคาดว่าน่าจะเป็นไซต์เวย์วงกว้าง H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะพักตัว H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะขึ้นเพิ่ม สรุป คาดว่าราคาน่าจะพักตัวออกข้าง

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

 

6-6-2023

5-6-2023

2-6-2023

เมื่อวาน ราคาวิ่งลงแล้วเด้งขึ้นอย่างแรง คาดว่าราคาน่าจะขึ้นต่อ กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะขึ้นต่อ H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะขึ้นได้อีก H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะขึ้นเพิ่ม สรุป คาดว่าราคาน่าจะขึ้นเพิ่มได้อีก ให้ระวังข่าวด้วย

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ

 

1-6-2023

เมื่อวาน ราคาแกว่งตัวขึ้น คาดว่าราคาน่าจะค่อยๆ ไต่ขึ้น กราฟ Dayคาดว่าราคาน่าจะขึ้นต่อ H1 MACDคาดว่าราคาน่าจะค่อยๆ ไต่ขึ้น H1 STOในระยะใกล้คาดว่าราคาน่าจะพักตัว สรุป คาดว่าราคาน่าจะค่อยๆ ไต่ขึ้นสลับกับพักตัว

โดยที่การวิเคราะห์นี้เราจะใช้วิชาสถิติประยุกต์มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูก วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดย chiangmaifx ที่สอนการเทรด Forexและให้ผู้ที่สนใจเรียน Forexแบบฟรีๆ