ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

BBZZS Trading System

ระบบเก็บสั้นอีก 1 ระบบ ชื่อว่า Bollinger Band with ZigZag  Scalping System เหมาะกับ M5 (แต่จริงๆ แล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุก Time Frame) ใช้ได้กับคู่เงินหลักทุกคู่

ถ้าหากวาง Indicator ถูกที่ เมื่อโหลด Template มาแล้วจะได้กราฟตามรูปด้านล่างนี้

เงื่อนไขการเข้า Buy :

1. เมื่อราคาแตะ หรือปิดบริเวณ Bollinger Band เส้นล่าง

2. ZigZag Indicator และ ZigZag Pointer ปรากฏขึ้นในจุดที่ราคาอยู่บริเวณแท่งเทียนนั้นพอดี

3. CCI อยู่ต่ำกว่า -90

4. Stochatic ตัดเส้น 20 ขึ้น หรือทำท่าเหมือนว่ากำลังชี้ขึ้น

5. เมื่อเงื่อนไขครบให้เข้า Buy หลังจากราคาปิดแท่งนั้นแล้วเตรียมขึ้นแท่งเทียนใหม่

เงื่อนไขการเข้า Sell :

1. เมื่อราคาแตะ หรือปิดบริเวณ Bollinger Band เส้นด้านบน

2. ZigZag Indicator และ ZigZag Pointer ปรากฏขึ้นในจุดที่ราคาอยู่บริเวณแท่งเทียนนั้นพอดี

3. CCI อยู่สูงกว่า 90

4. Stochatic ตัดเส้น 80 ลง หรือทำท่าเหมือนว่ากำลังปักหัวลง

5. เมื่อเงื่อนไขครบให้เข้า Sell หลังจากราคาปิดแท่งนั้นแล้วเตรียมขึ้นแท่งเทียนใหม่

การ Take Profit : ประมาณ 5 - 10 PIPs (4 ทศนิยม) หรือเมื่อราคาวิ่งถึง Bollinger Band อีกฝั่ง

การวาง Stop Loss : ปลายเข็มที่เราเข้า Order แล้วเผื่อนิดหน่อย