ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

Trix Indicator

เป็น Indicator ที่ใช่ในระบบของ Trend Follow ซึ่งตัวนี้ถูกพัฒนามาจากระบบ EMA 3 เส้น Indicator ตัวนี้ใช้ได้กับทุกคู่เงิน และทุก Time Frame แต่แนะนำให้ใช้ใน Time Frame ตั้งแต่ H1 ขึ้นไปจะดีกว่า

การเข้า Order :
- ให้ Buy เมื่อเส้นสีแดงอยูต่ำว่า Zone 0 และเส้นสีแดงตัดเส้นประสีฟ้ าขึ้นพร้อมด้วยมีลูกศรสีเหลืองปรากฏขึ้น

- ให้ Sell เมื่อเส้นสีแดงอยู่สูงกว่า Zone 0 และเส้นสีแดงตัดเส้นประสีฟ้าลง พร้อมด้วยมีลูกศรสีฟ้าปรากฏขึ้น

สำหรับการออก Order อาจจะออกเมื่อสัญญาณฝั่งตรงข้ามปรากฏขึ้น หรือออกเมื่อได้เป้า