ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

2MA CrossOver Signal Indicator

ช่วยเตือนเมือเส้น MA ที่เราตั้งค่าไว้ตัดกันขึ้น หรือลง Indicator ตัวนี้เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ใช้ระบบ EMA 2 เส้น คือเส้น EMA 5 และ EMA 20 หรือแล้วแต่เส้นที่ตั้งค่าไว้ใน ตอนนี้จะยกตัวอย่าง คือ EMA 5 และ EMA 20

3.ในส่วนของ Input ตรงส่วนที่เป็น Faster MA ให้เปลี่ยนจาก 3 เป็น 5 ตาม EMA ตัวเร็วของเรา คือ EMA 5 และตรง Slower MA ให้เปลี่ยนเป็น 20 ตาม EMA ตัวช้าของเรา คือ EMA 20 จากนั้นกด OK

หลังจากนั้นจะมีลูกศรปรากฏขึ้น เมื่อเส้น EMA ตัดกัน และจะมีสัญญานเตือนให้เรารู้