ChiangmaiFx

Saturday, 09 23rd

Last updateFri, 22 Sep 2017 10am

You are here: www.chiangmaifx.com Tools for Trader XAU/USD Analysis

XAU/USD Sep 2017

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 22-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกตามคาด จากนั้นตอนดึกกับเช้านี้ก็เด้งฟื้นขึ้นไป ซึ่งการพักขึ้นรอบนี้มีโอกาสจะขึ้นทดสอบ EMA 100 อีกครั้ง

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาลงชุดใหม่ ใหญ่กว่าเดิม แปลว่าโมเมนตัมการลงเกิดแล้ว หลังจากพักตัวแล้วน่าจะลงเพิ่มอีก, STO เริ่มฟื้นขึ้น หลังจากอยู่โซนล่างมานาน แปลว่าในระยะใกล้น่าจะขึ้นได้อีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มตามคาด ตามด้วยการพักตัวขึ้น ในระยะใกล้ยังน่าจะขึ้นเพื่อพักตัวได้อีก จากนั้นโอกาสที่จะลงต่อตามเทรนเดิมก็ยังมีสูงอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 21-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวขึ้นไปถึง EMA 100 ตามคาด จากนั้นก็ทิ้งดิ่งลงมาประมาณ 2,000 จุด ทะลุ LOW เดิมลงมาอย่างง่ายดาย ในกรณีนี้น่าจะลงเพิ่มต่ออี

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาลงใหม่อีกคลื่น มีความชันสูง มีโอกาสจะเกิดโมเมนตัมฝั่งลงเยอะ, STO กองอยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงเพิ่มในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวขึ้นตามด้วยวิ่งลงมาตามคาด โดยการลงนี้มีแรงมากและเป็นการทะลุ LOW เดิมอย่างแข็งแรง จึงน่าจะไหลลงเพิ่มอีกเรื่อยๆ โดยอาจจะสลับกับการพักตัวบ้างเป้นระยะๆ

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 20-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเดินทางแแบบ sideway ออกข้างที่บริเวณ LOW เดิม ซึ่งถ้าเป็นรูปแบบนี้โอกาสที่จะทะลุ LOW ลงไปมีสูง

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาลงขนาดใหญ่ไว้ แล้วหดตัวกลับขึ้นไปหา 0 แปลความได้ว่ากำลังพักตัวเพื่อลงต่อ, STO ฟื้นตัวขึ้นมา แปลว่าในระยะใกล้มีโอกาสจะพักตัวขึ้นก่อน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวออกข้างเป็น sideway ที่บริเวณ LOW เดิม ในระยะใกล้น่าจะพักตัวอีกหน่อย จากนั้นมีโอกาสที่จะลงต่อเพิ่มอีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 19-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกระลอกคลื่นที่ค่อนข้างแข็งแรง (ประมาณ 1500 จุด) ทำให้โมเมนตัมในการลงเพิ่มขึ้น โอกาสในการลงต่อจึงยังมีอยู

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาลงชุดใหม่ ใหญ่กว่าเดิม แปลว่าน่าจะไหลลงเพิ่มได้อีก, STO ใช้เวลาเกือบทั้งหมดอยู่ด้านล่าง แปลว่าในระยะใกล้ก็ยังคงอยากจะลงเพิ่มอีกเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาอีกชุดตามคาด โดยที่ยังไม่มีสัญญาณเด้งขึ้น ในระยะใกล้จึงยังน่าจะหาทางลงอีก แม้ว่าอาจจะพักตัวขึ้นบ้างระหว่างทางก็ตาม

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 18-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาไหลลงมาช้าๆทั้งวัน มุ่งทดสอบ LOW แต่ยังไม่ผ่านก็จบสัปดาห์ไป ส่วนเช้านี้เปิดกระโดดลงทะลุ LOW ลงมา สำหรับรูปแบบนี้มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นตามมา

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาขึ้นนำไว้ ส่วนรอบที่กำลังลงอยู่ ถ้าลงไม่แรงจะทำให้เกิด Divergence ซ้ำ แปลว่ามีโอกาสเด้งขึ้นสูง, STO ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงเพิ่มอีกในระยะใกล้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาไหลลงมาช้าๆ ส่วนเช้านี้เปิดกระโดดลง ในระยะใกล้มีโอกาสลงเพิ่มอีกหน่อย แต่ภาพรวมน่าจะอยากกลับตัวขึ้นแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 15-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งลงไปทำ lower LOW อีก แต่จากนั้นก็เด้งขึ้นมา ภาพรวมจึงเป็น sideway วงกว้างตามคาด

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาขึ้นนำไว้ แล้วเริ่มกลับขึ้นมาเหนือ 0 โมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนจากขาลงเป็นค่อนบนแทน, STO เริ่มฟื้นขึ้นมาอยู่ด้านบน ในระยะใกล้น่าจะขึ้นเพิ่มได้อีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาวิ่งลงไปก่อน ตามด้วยการเด้งกลับขึ้นมา ทำให้ภาพรวมเป็น sideway วงกว้างต่อตามคาด ในระยะใกล้น่าจะขึ้นต่อได้อีก ส่วนภาพรวมก็ยังน่าจะเป็น sideway วงกว้างต่อไป

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 14-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาอีกระลอกคลื่น ทำ lower LOW อีกครั้ง แต่ก็ไม่ลึกกว่าเดิมนัก

[Indicator] : MACD น่าจะเกิด Divergence ขาขึ้นแล้ว มีโอกาสจะฟื้นขึ้นหลังจากนี้, STO ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงต่อ

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาวิ่งลงทะลุ LOW เดิมลงมา แต่ก็ไม่รุนแรงนัก ในระยะใกล้มีโอกาสจะไหลลง
เพิ่มอีก ส่วนภาพรวมยังน่าจะเป็น sideway วงกว้างเหมือนเดิม

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 13-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงไปทำ lower LOW ก่อน จากนั้นก็เด้งฟื้นกลับขึ้นมาตอนดึก รวมกันจึงกลายเป็น sideway DOWN ตามคาด

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาลงขนาดใหญ่ไว้ แล้วตอนนี้หดกลับมาที่ 0 มีโอกาสจะเป็น sideway สักพัก, STO เริ่มฟื้นขึ้นมาบ้าง แปลว่าในระยะใกล้ขาขึ้นเริ่มฟื้นบ้างแล้ว

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาก็ยังลงไปเพิ่มอีก แต่ก็มีการฟื้นตัวสลับบ้าง ทำให้ภาพรวมเป็นการลงที่ไม่รุนแรงนัก ในระยะใกล้มีโอกาสที่จะเป็น sideway ที่บริเวณนี้สักพักก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 12-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเปิดกระโดดลงมาเพิ่มอีก เป็นการยืนยันการกลับตัวลงได้เป็นอย่างดี จากนั้นก็ยังมุ่งหน้าลงเพิ่มอีกเรื่อยๆ

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาลงซ้ำไว้ แล้วมุดลงมาทำคลื่นขาลงขนาดใหญ่ แปลว่าเทรนน่าจะกลับมาเป็นลงแล้ว อย่างน้อยก็ในระยะสั้น, STO ทำ Super STO ขาลงไว้เมื่อคืน น่าจะได้เห็น lower LOW ตามมา

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาเปิดกระโดดลงต่ำ เป็นการยืนยันการกลับตัวลง จากนี้ในระยะใกล้น่าจะมุ่งหน้าลงมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการพักตัวหรือลงยาวก็ตาม

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 8-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวาราคาวิ่งขึ้นมาเพิ่มอีกชุดตามที่คาดไว้ โดยการขึ้นชุดนี้โมเมนตัมเริ่มแผ่วลง อาจจะขึ้นได้ไม่แรงนัก

[Indicator] : MACD น่าจะเกิด Divergence ขาลงซ้ำแล้ว แปลว่าน่าจะอยู่ในปลายเทรนขาขึ้นแล้ว, STO เริ่มฟื้นขึ้นมาอีกรอบ แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนนัก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาอีกชุดตามที่คาดไว้ แต่พบว่าไม่ค่อยมีโมเมนตัมสนับสนุนการขึ้นเท่าไหร่ จึงมีโอกาสสูงที่จะอยู่ปลายเทรนขาขึ้นแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 7-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเริ่มย่อตัวลงมาเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่มาก ยังมีโอกาสจะขึ้นอีกสักชุดก่อนจะพักตัวชุด
ใหญ่

[Indicator] : MACD เริ่มมี Divergence ขาลงชัดขึ้น น่าจะได้เห็นการพักตัวเร็วๆนี้, STO เองก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่
ข้างล่าง แสดงความอยากลงในระยะใกล้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาย่อตัวลงมาเบาๆ ดูเหมือนกำลังรอให้ EMA 100 ตามาเพื่อที่จะขึ้นทำชุดจบ
ของขาขึ้น ในระยะใกล้จึงน่าจะขึ้นได้อีกสักชุด ส่วนภาพใหญ่น่าจะอยู่ในปลายเทรนขาขึ้นแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 6-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาลงไปพักตัวก่อน แต่ก็ลงไม่ลึกมาก แล้ววิ่งขึ้นไปทำ higher HIGH อีกรอบ แต่ก็มีสัญญาณปลายเทรนให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ ถ้าราคาขึ้นไม่แรงแบบกระชาก ก็น่าจะได้เห็น Divergence ขาลงซ้ำอีก แปลว่าเราน่าจะอยู่ในปลายเทรนขาขึ้นแล้ว, STO ฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากลงไปพักตัวเมื่อวาน ในระยะใกล้ STO ไม่ค่อยมีแรงขึ้นแล้ว

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานช่วงแรกราคาพักตัวก่อน จากนั้นก็วิ่งขึ้นไปอีกระลอกคลื่น แต่ดูแล้วเป็นคลื่นที่ค่อนข้างอ่อนแรง ภาวะโดยรวมเราน่าจะอยู่ในปลายเทรนขาขึ้นแล้ว ส่วนระยะใกล้น่าจะขึ้นได้อีกหน่อย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 4-9-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาขึ้นมาทำ higher HIGH อีก และเช้านี้เองก็ยังเปิดกระโดด Gap ขึ้นสูง แต่เนื่องจารอบนี้ขึ้นมาเยอะแล้ว มีโอกาสจะพักตัวก่อนในบริเวณนี้

[Indicator] : MACD ทำ Divergence ขาลงแล้ว แปลว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงปลายเทรนขาลงแล้ว, STO แกว่งตัวขึ้นลงแรง แสดงภาวะที่ราคาแกว่งตัวแรงในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาขึ้นมาเพิ่ม และเช้านี้ก็ขึ้นเพิ่มอย่างต่อเนื่องอีก ดูแล่วเทรนฝั่งขาขึ้นยังแข็งแรง แต่ก็เริ่มมีสัญญาณปลายเทรนให้เห็นบ้างแล้ว ในระยะใกล้จึงคาดการพักตัวก่อน

 

 
 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com Tools for Trader XAU/USD Analysis